Bütün ərazilər

Elanı necə təkrar vermək olar?

Qeydiyyatlı istifaddəçilər üçün daha bir faydalı funksiya yaradılmışdır ki, bu da 2 kliklə mövcud aktual elanı yenidən yerləşdirmək imkanıdır.

Belə ki, sayta daim yeni elanlar əlavə edildiyi üçün əvvəl yerləşdirilmiş elanlar geridə qalır və axtarış zamanı tapmaq çətinləşir. Təkrar yerləşdirilən elan qəbul olunmadığı üçün elanı yenidən yerləşdirmə ehtiyacı yarandıqda bu imkandan istifadə etmək olar. Bu əməliyyat nəticəsində elan tamamilə yenilənir və yenidən yeni tarixlə yerləşdirilir.

 

 

elanı təkrar yerləşdirmə

Опубликовано 16 may 2017 г.